Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid
Uurimustöö

Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (10.–12. klass)

Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (10.–12. klass)

Kirjutad uurimistööd, aga sinu poolt valitud märksõnadest enam ei piisa?
Kuidas leida kiiresti vajalikku, kvaliteetset ja usaldusväärset informatsiooni? 

Lühitutvustus   

Teematunnis tutvume Rahvusraamatukogu teenustega ning õpime läbi praktiliste ülesannete kasutama e-raamatukogu andmebaase, vaatame üle info hankimise võimalused internetis ja e-raamatukogu keskkonnas ning räägime leitud allikate kasutamisreeglitest. Proovime infootsingut e-kataloogis ESTER ning rahvusraamatukogu otsinguportaalis. 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega 

  • Teabekeskkond: õppija tutvub tõhusate teabeotsingumeetoditega, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja teabekeskkondade kasutamist; arendab kriitilist teabeanalüüsioskust. 
  • Tehnoloogia ja innovatsioon: õppija õpib tundma ja kasutama tänapäevaseid internetipõhiseid andmebaase ja otsingusüsteeme õppetöös ning eluliste probleemide lahendamisel. 
  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija tutvub rahvusraamatukogu teenustega. 
  • Digipädevus: õppija kasutab uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust. 
  • Õpipädevus: suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet; leida sobivad teabeallikad ja juhendajad ning kasutada õppimisel nende abi; kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades. 

Seotud õppeained: näited seotud erinevate õppeainetega, sh valikkursused „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös” 

Tunni pikkus: 45 minutit 

Lisainfo

  • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
  • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
  • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
  • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

Osale ka veebitunnis