Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid
Uurimustöö

Veebitund: Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (7.–12. klass)

Veebitund: Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (7.–12. klass)

Kirjutad uurimistööd, aga sinu poolt valitud märksõnadest enam ei piisa?
Kuidas leida kiiresti vajalikku, kvaliteetset ja usaldusväärset informatsiooni? 

Lühitutvustus   

Veebitunnis tutvume Rahvusraamatukogu teenustega ning õpime läbi praktiliste ülesannete kasutama e-raamatukogu andmebaase, vaatame üle info hankimise võimalused internetis ja e-raamatukogu keskkonnas ning räägime leitud allikate kasutamisreeglitest. Proovime infootsingut e-kataloogis ESTER ning rahvusraamatukogu otsinguportaalis. 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

  • Teabekeskkond – õppija tutvub tõhusate teabeotsingumeetoditega, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja teabekeskkondade kasutamist; arendab kriitilist teabeanalüüsioskust. 
  • Tehnoloogia ja innovatsioon: õppija õpib tundma ja kasutama tänapäevaseid internetipõhiseid andmebaase ja otsingusüsteeme õppetöös ning eluliste probleemide lahendamisel. 
  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija tutvub rahvusraamatukogu teenustega. 
  • Digipädevus: õppija kasutab uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust. 
  • Õpipädevus: suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet; leida sobivad teabeallikad ja juhendajad ning kasutada õppimisel nende abi; kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades. 

Seotud õppeained: näited seotud erinevate õppeainetega, sh valikkursused „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös” 

Veebitunni pikkus: 45 minutit 

Registreerides märgi, kumb on eelistatum keskkond tunni läbiviimiseks, kas Teams või Webex.