Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Videomängude arengust (5.-12. klass)

Videomängude arengust (5.-12. klass)

Miks vanad videomängud tunduvad keerulisemad kui uued?
Mis mänge mängiti meil ja mujal? Kuidas on mängud muutunud ja arenenud?

Hariv videomängude programm ühendab ajalootunni legendaarsete videomängude mängimisega. Avastame vanade videomängude kohta midagi uut ja põnevat ning loomulikult mängime!

Saame proovida mitmekesist mängude valikut:

  • mängud, millest võisid unistada omal ajal juba tänased vanavanemad;
  • mängud, millega sisustasid kunagi aega praegused emad-isad ning
  • mängud, mis on tuttavad ka 21. sajandi noortele.

Videomängude haridusprogramm toimub koostöös videomängude muuseumiga LVLup!

Kui grupp on suurem kui 15-liikmeline, registreeri ka aardejahile.

Täida aardejahi registreerimisvorm ja kahe tunni jooksul on kõigil õpilastel võimalus saada osa mõlemast tempokast ja liikuvast programmist.

Seos õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega:  

  • Teabekeskkond – õpilase kujunemine teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida.
  • Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada. 
  • Õpipädevus – suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet, kasutada õpitut erinevates kontekstides ja probleeme lahendades.

Seotud õppeained: ajalugu, meediaõpetus, eesti keel 

Sihtrühm: 5.-12. klass 

Pikkus: 60 minutit (aardejahi ja videomängude kombinatsiooni puhul 120 minutit)

Videomängude programm on tasuta!

Videomängude programmi võib tellida eesti, inglise või prantsuse keeles. Aardejaht toimub eesti keeles.

Lisainfo

  • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
  • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
  • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

Palume jõuda rahvusraamatukogu fuajeesse (Narva mnt 11) vähemalt 10 minutit enne programmi algust.

LVLup! Videomängude muuseum