Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Pildi vestlus tekstiga (7.–9. klass)

Pildi vestlus tekstiga (7.–9. klass)

Missugust rolli mängivad tekstis ja pildil detailid?
Kuidas mõjutavad meie kogemused, fantaasia ja meeleolu teksti mõistmist?
Missugust informatsiooni kannab illustratsioon?

Lühitutvustus   

Tunnis proovime fotoroboti abil koostatud piltide järgi ära tunda raamatukangelasi, loeme katkendeid ja sobitame neid illustratsioonidega, laseme end illustratsioonidest inspireerida ja loome ise tekste. Arutleme pildi ja teksti omavaheliste suhete üle.

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega 

  • Kultuuri- ja väärtuspädevus: tutvumine eesti kunstnike illustratsioonidega aitab õpilasel tajuda ja väärtustada mitmekesist loomingut, oma seotust kultuuripärandiga.
  • Õpipädevus: probleemide lahendamine rühma- ja individuaalse töö käigus võimaldab kasutada ja seostada eelnevad teadmisi.
  • Suhtluspädevus: võimekus väljendada oma seisukohti ning põhjendada neid, erinevat liiki tekstide lugemine ja väljendusrikka keele tähtsuse tunnetamine.

Seotud õppeained

  • Eesti keel ja kirjandus: tund toetab kujundlikku mõtlemist ja keelekasutuse, sh metakeele mõistmist. Käsitletakse eesti keele ja kirjandusega seotud mõisteid, nt sümbolid, illustratsioon. Õpitakse tekste ja illustratsioone tõlgendama, vaadeldakse nende koosmõju. Arendatakse kujundlikku väljendusoskust ning suunatakse märkama ja esitama iseloomulikke tunnuseid, kirjeldama üldmuljet ja tähelepanu pöörama kontekstile ning detailidele.
  • Kunstiõpetus: fotograafia, illustratsioon, sümbolid, detailid, olulise esiletoomine.

Tunni pikkus: 45 minutit 

Lisainfo

  • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
  • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
  • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
  • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.