Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid
fotoarhiiv

Artiklite ja fotode varalaegas (10.–12. klass)

Artiklite ja fotode varalaegas (10.–12. klass)

Kas teadsid, et on olemas koht, kust leiab vanu plakateid või põnevaid fotosid oma kooli või kodukoha kohta?
Kuidas leida kiirelt erinevatest digikogudest vajalikku materjali?

Lühitutvustus   

Aktiivset tegutsemist pakkuvas tunnis tutvume digitaalarhiivis DIGAR olevate plakatite ja ajakirjadega. Portaalis DIGAR Eesti artiklid (DEA) kinnistame otsinippe, uurides, kas meie esivanemate kohta on jäänud ajalehtedesse märkmeid ja mida põnevat sealt kuulsuste kohta leida võib. Fotoarhiivis Fotis avastame, milliseid huvitavaid fotosid kooli või kodukoha kohta arhiivis talletatakse.

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega 

  • Teabekeskkond: õppija tutvub tõhusate teabeotsingumeetoditega, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja teabekeskkondade kasutamist; arendab kriitilist teabeanalüüsioskust. 
  • Tehnoloogia ja innovatsioon: õppija õpib tundma ja kasutama tänapäevaseid internetipõhiseid andmebaase ja otsisüsteeme õppetöös ning eluliste probleemide lahendamisel. 
  • Kultuuri- ja väärtuspädevus: tajuda, analüüsida ja väärtustada oma riigi ja rahva kultuuripärandit ning väärtustada kunsti ja loomingut. 
  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija tutvub rahvusraamatukogu teenustega. 
  • Digipädevus: õppija leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust. 
  • Õpipädevus: suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet; leida sobivad teabeallikad ja juhendajad ning kasutada õppimisel nende abi; kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades. 

Seotud õppeained: ajalugu, valikkursused „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös” 

Veebitunni pikkus: 45 minutit 

Osale ka veebitunnis