Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid
libauudis

Veebitund: Libastudes libauudistele (7.–12. klass)

Veebitund: Libastudes libauudistele (7.–12. klass)

Kas oskad meedias levivat infot ja allikaid kriitiliselt hinnata?
Kuidas tunned ära valeinfo või pildimanipulatsiooni?
Mida tead süvavõltsingutest?  

Lühitutvustus   

Vaatleme elulisi näiteid meediast ning püüame heade nõuannete ja nippide abil kriitiliselt hinnata meediatekste, pilte ja videoid. Arutelude, praktiliste ülesannete ja mängudega kiikame pildimanipulatsioonide ning süvavõltsingute maailma.  

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

Läbivad teemad

Teabekeskkond – õpilane kujuneb teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika põhimõtete järgi. 

Oskused 

  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus – õpilane õpib ennast teostama; toimima teadliku ja vastutustundliku kodanikuna, teadma ja järgima ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; austama erinevate keskkondade, sh suhtluskeskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi; tegema koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; mõistab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest. 
  • Digipädevus – õpilane kasutab uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leiab ja säilitab digivahendite abil infot ning õpib hindama selle asjakohasust ja usaldusväärsust. 
  • Õpipädevus – õppija laiendab oma õppekeskkonna võimalusi; kasutab ja seostab õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades. 

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, valikaine meediaõpetus 

Veebitunni pikkus: 45 minutit 

Registreerides märgi, kumb on eelistatum keskkond tunni läbiviimiseks, kas Teams või Webex.

Osale ka RaRa-s või Euroopa Elamuskeskuses