Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid
Austria

Seiklus läbi Austria, Saksamaa või Šveitsi (5.–9. klass)

Seiklus läbi Austria, Saksamaa või Šveitsi (5.–9. klass)

Austria: Kus asub maailma vanim loomaaed? Mitu ruumi on Schönbrunni lossis, mis on tänapäeval üks Austria tähtsamaid kultuurimälestisi ja mis oli Austria valitsejate suveresidents?

Saksamaa: Kus asub Euroopa suurim loomapark? Mis on sakslaste lemmiktoidud? Millised leiutised pärinevad Saksamaalt?

Šveits: Kuidas nimetatakse maailma kõige aeglasemat kiirrongi, mis sõidab üle Alpide? Mitu riigikeelt on Šveitsis? Mida tähendab Alpabzug?

Lühitutvustus   

Põnevas vastuste otsimise mängus keskendume ühele saksakeelsetest maadest, õpime tundma ja kasutama erinevaid saksakeelseid raamatuid. Saame teha valikuid küsimuste, raamatute ja abimaterjalide vahel, leida koostöös vastuseid, ammutada häid mõtteid ning avardada silmaringi Austria, Saksamaa või Šveitsi kultuuri ja looduse osas. Seikluse lõpuks valmib igal grupil plakat Austria, Saksamaa või Šveitsi kohta.

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega 

  • Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine: õppija tutvub rahvusraamatukogu töö ning saksa keele ja kultuuriga, leiab seoseid individuaalsete huvide ja vajadustega, parendab õpioskusi.
  • Kultuuriline identiteet: õpib tundma ja väärtustab teisi kultuure.
  • Teabekeskkond: õpilane tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, omandab uusi õpivõtteid.
  • Suhtluspädevus: õppija saab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, teeb koostööd.
  • Õpipädevus: õpilane hangib õppimiseks vajaminevat teavet, kasutab õpitut erinevates kontekstides ja probleeme lahendades.

Seotud õppeained: saksa keel, kunst, muusika, kirjandus, geograafia

Tunni pikkus: 45 minutit 

Sihtrühmad: 5.–9. klass – saksa keelt õppivad ja õppida soovivad õpilased, saksakeelse kultuuriruumi vastu huvi tundvad õpilased. Mäng sobib igale vanuserühmale, küsimusi kohandatakse vastavalt vanusele ja keeleoskusele. Seiklus toimub vastavalt õpetaja soovile kas eesti või saksa keeles. 

Lisainfo

  • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
  • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
  • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
  • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.