Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid
Kus raamatud elavad?

Kus raamatud elavad? (1.–3. klass)

Kus raamatud elavad? (1.–3. klass)

Mille poolest on rahvusraamatukogu eriline?
Kui suur on kõige pisem raamat?
Milline raamat on riiulist puudu?

Lühitutvustus

Uurime üheskoos välja, kui suur võib olla raamatukogu ja mida põnevat seal leidub. Seame raamatukogud suuruse, ilu ja vanuse järgi ritta. Teritame tähelepanelikkust ja mälu, püüdes jälile saada, mis raamat on riiulist puudu. Korraldame raamatute hulgas kõige-kõige konkursi ning kujundame uut raamatut või koguni raamatukogu. 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

  • Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: suhtlus- ja koostööoskuste arendamine praktiliste ülesannete lahendamisel väikestes gruppides, tutvumine raamatukogu valdkonnaga, raamatukoguhoidja, kujundaja ja illustraatori tööga. 
  • Kultuuriline identiteet: raamatute väärtustamise ja kultuuripärandi hoidmise vajalikkus. 
  • Teabekeskkond: informatsiooni leidmine erinevatest allikatest, koosloome. 

Seotud õppeained:

  • Eesti keel ja kirjandus: aktiivne kõikide osaoskuste (kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) arendamine teabe- ja tarbetekstide kaudu. Arutlusoskuse, võrdlemise, reastamise ja info leidmise oskuse arendamine grupitööde ja vestluste käigus. Sõnavara laiendamine raamatute ja teiste väljaannetega seotud mõistetega, nt tirelraamat, rahvusraamatukogu, plakat jne. 
  • Kunstiõpetus ja käsitöö: loovülesandena raamatukaane ja/või unistuste raamatukogu kujundamine arendab õpilaste tundemaailma ja loovat mõtlemist, õpetab väärtustama erinevaid lahendusi ja igaühe võimalust panustada kultuuri ja kunsti. 
  • Matemaatika: reastamine ja võrdlemine, arvude lugemine. 

Tunni pikkus: 45 minutit

Teematund on osa algkoolipaketist “Rännak raamatute maailma”. Külastame soovi avaldanud koole Tallinnas ja Harjumaal kolmapäeviti. Tuleme kooli tasuta!

Kutsu RaRa kooli