Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid
Kus raamatud elavad?

Kuidas taltsutada raamatut? (4.–6. klass)

Kuidas taltsutada raamatut? (4.–6. klass)

Kus võib kasu olla tähestiku tundmisest?
Mis muinasjuttudes on tegelaseks kass ja millises ühe jalaga sõdur?    

Lühitutvustus

Saame teada, miks tähestiku tundmine on raamatukoguhoidjale vajalik oskus. Õpime erinevat laadi raamatukogukraami ära tundma ja sorteerima. Tuletame meelde muinasjututegelasi, lahendame ristsõna ning leiame, millist eesti lasteraamatut on tõlgitud kõige enamatesse keeltesse.  

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

  • Suhtluspädevus: õppija väljendab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt; põhjendab ja esitab oma seisukohti rühmas; loeb, eristab ja mõistab teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; väärtustab kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi. 
  • Õpipädevus: saab võimaluse avardada õppekeskkonda, hankida õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi varem õpituga; analüüsida oma teadmisi ja oskusi. 
  • Väärtuspädevus: õppija tunnetab oma seotust kultuuripärandiga – rahvusraamatukogu rikkaliku koguga, väärtustab raamatuid.

Seotud õppeained:

  • Eesti keel ja kirjandus: muinasjutud, tähestikuline järjekord, info leidmine; kirjanduse liigid, raamatukogutöö, raamatute mitmekesisus ja lugemishuvi tõstmine, suuline eneseväljendus. 
  • Kunstiõpetus: illustratsioonid, kunstnike käekiri.

Tunni pikkus: 45 minutit

Teematund on osa algkoolipaketist “Rännak raamatute maailma”. Külastame soovi avaldanud koole Tallinnas ja Harjumaal kolmapäeviti. Tuleme kooli tasuta!

Kutsu RaRa kooli